Vedtægter

vedtaegterVedtægter for Bloddonorerne i Roskilde

§1 Navn og hjemsted

Bloddonorerne i Roskilde har hjemsted i Roskilde Kommune.

§2 Formål

Donorkorpset har til opgave at hverve og fastholde frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer gennem god donorpleje indenfor sit geografiske arbejdsområde, så den nødvendige blodforsyning tilvejebringes. Donorkorpset virker (primært) i Roskilde og Lejre kommuner.

Donorkorpset har endvidere til opgave at varetage bloddonorernes interesser, jf. vedtægter for landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark (BiD).

Bloddonorkorpset skal udføre de opgaver, det har påtaget sig efter aftale med regionsbestyrelsen og de opgaver, som regionsbestyrelsen har påtaget sig i aftalen med Regionen på vegne af alle bloddonorkorps i regionen.

§3 Organisationen

Donorkorpset er en selvejende institution og lokalt donorkorps for det i § 2 nævnte område.

Korpset er tilsluttet landsorganisationen BiD.

§4 Bestyrelse

Donorkorpset ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Et flertal af medlemmerne skal være nuværende eller tidligere bloddonorer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal arbejde for det i § 2 nævnte formål.

Et nyt medlem bliver optaget i bestyrelsen, ved at bestyrelsen beslutter at optage medlemmet.

Optag af nye bestyrelsesmedlemmer bliver noteret i referatet fra mødet.

Bestyrelsen skal på BiDs landskontors opfordring sende en oversigt med bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktinformationer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal undtagen i § 7-8 (ændring af vedtægter og opløsning af bestyrelsen). Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder hvert år.

Formanden indkalder til møderne med mindst 7 dages varsel.

3 bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde. Et sådant møde skal være afholdt senest 1 måned efter anmodningen.

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte at dække bestyrelsesmedlemmers udgifter ved varetagelse af hvervet inden for de regler, der af skattemyndighederne er fastsat for skattefri omkostningsgodtgørelse til medlemmer af foreningsbestyrelser m.v.

§5 Fuldmagt

Donorkorpset tegnes af formanden og bestyrelsen i forening med ét andet medlem – eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan meddele enefuldmagt til kassereren.

§6 Regnskab

Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab for donorkorpsets virksomhed for det forgangne år. Revisor bliver valgt af bestyrelsen og må ikke være medlem af bestyrelsen. (Såfremt korpsets omsætning er over 250.000 kr. per år, bør det være en registreret revisor eller lignende, som står for revisionen).

Regnskabsperioden er kalenderåret. Regnskabet skal snarest derefter fremlægges i blodbanken.

Et underskrevet eksemplar af regnskabet skal indsendes til BiD inden 30. juni i året efter regnskabsåret.

Bloddonorkorpsets midler må kun anvendes til fremme af bloddonorsagen.

§7 Ændring af vedtægter

Et flertal på mindst ¾ af hele bestyrelsen kan ændre vedtægten. Ændringer skal forelægges BiDs landskontor til udtalelse inden vedtagelsen.

§8 Opløsning af korps

Et flertal på mindst ¾ af hele korpsbestyrelsen kan opløse korpset.

Ved opløsning af korpset beslutter bestyrelsen, om korpsets midler skal overføres til det donorkorps, som overtager ansvaret for korpsets geografiske område eller til Bloddonorerne i Danmarks forskningsfond.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Roskilde 06.02.2017