Vedtægter

vedtaegterVedtægter for Bloddonorerne i Roskilde

§1 Navn og hjemsted

Bloddonorerne i Roskilde v/formanden Claus Dahl har hjemsted på den til enhver tid siddende formands private adresse. Foreningen er stiftet i 1952.

§2 Formål

Bloddonorerne Roskilde’s formål er at fremme bloddonorsagen og varetage bloddonorernes interesser. Bloddonorerne i Roskilde skal sikre, at der – til enhver tid – er det fornødne antal frivillige og ubetalte bloddonorer til at sikre forsyningen med blod og blodprodukter til det offentlige sygehusvæsen, inden for sit geografiske arbejdsområde.

 §3 Organisation

Bloddonorerne i Roskilde virker i Roskilde Sygehus tappested’s geografiske område. Bloddonorerne i Roskilde er tilsluttet landsorganisationen Bloddonorerne Danmark, BD og den regionale enhed under BD i region Sjælland.

§ 4 Aftale med Regionen

Bloddonorerne i Roskilde skal udføre de opgaver, det har påtaget sig efter aftale med den regionale bestyrelse for Bloddonorerne region Sjælland for at opfylde den 4-årige aftale, som den regionale bestyrelse har indgået med Region Sjælland.

§5 Betaling til sekretariatet

Bloddonorerne i Roskilde betaler et årligt beløb til sekretariatet. Beløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

§6 Bestyrelsens medlemmer

Bloddonorerne i Roskilde ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer. Valgperioden for alle poster i bestyrelsen er som udgangspunkt for 2 år ad gangen. Formanden vælges i ulige år og næstformanden i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er selvsupplerende. Et flertal af medlemmerne skal være nuværende eller tidligere bloddonorer.

Et nyt medlem bliver optaget i bestyrelsen, ved at bestyrelsen beslutter at optage medlemmet. Optag af nye bestyrelsesmedlemmer bliver noteret i referatet fra mødet.

Bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktoplysninger skal registreres på BlodIntra.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen ved ændring af vedtægter og opløsning af bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Alle frivillige hverv i bestyrelser, udvalg mv. på alle niveauer af BD er ulønnede. Udgifter til mødeforplejning samt transport til og fra møderne dækkes jf. regler om skattefri kørselsgodtgørelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at dække udgifter ved varetagelse af hverv inden for de regler, der af skattemyndighederne er fastsat for skattefri omkostningsgodtgørelse til medlemmer af foreningsbestyrelser mv.

Hvis formanden får kendskab til, at et bestyrelsesmedlem er forhindret i at varetage sit hverv i bestyrelsen i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, faldende interesse eller lignende, kan formanden indstille til bestyrelsen, at pladsen stilles til rådighed for en suppleant. Det tilstræbes at finde enighed med det pågældende bestyrelsesmedlem om udskiftningen, men et flertal på mindst ¾ af bestyrelsen kan også træffe afgørelse om udskiftning.

§7 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen administrerer et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med donorvirksomhed.

Bestyrelsen udarbejder hvert år senest i september et udkast til det kommende års handlingsplan med et tilhørende budget.

I samarbejde med Blodbankerne og tappestederne inden for det geografiske arbejdsområde tilrettelægges koordineringen af bloddonorvirksomheden, jf. regionsaftalen mellem Bloddonorerne Region Sjælland og hospitalsregion Sjælland.

Bestyrelsen bakker op om de temamøder, som den regionale enhed afholder med inspiration, faglig opdatering og erfaringsudveksling blandt de frivillige i regionen.

§8 Bestyrelsens møder

Bestyrelsen skal afholde mindst to møder hvert år. Formanden indkalder til møderne med mindst en måneds varsel. Tre bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde. Et sådant møde skal være afholdt senest en måned efter anmodningen.

Der kan indbydes observatører til bestyrelsesmøderne. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret.

Der tages referat fra alle bestyrelsesmøder i de lokale enheder. Referatet godkendes af formanden med 14 dages ret for øvrige bestyrelsesmedlemmer til at få tilføjet deres kommentarer. Det færdige referat gøres tilgængeligt på BlodIntra og der udsendes besked til alle medlemmer om dette. Det tilskyndes dette sker inden for en måned.

§9 Daglig ledelse af den lokale bloddonorenhed

Bestyrelsen leder den lokale bloddonorenhed.

§10 Tegningsret

Bloddonorerne i  Roskilde tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med ét andet medlem – eller af tre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan meddele enefuldmagt til kassereren.

§11 Regionsmøder

Bloddonorerne i Roskilde er repræsenteret ved det årlige Regionsmøde, som afholdes af Bloddonorerne Region Sjælland.

§12 Regnskab

Bestyrelsen for den lokale bloddonorenhed godkender det reviderede regnskab for det forgangne år. Revisor bliver valgt af bestyrelsen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Hvis enhedens omsætning er over 250.000 kr. per år forestås revisionen af en registreret revisor eller lignende.

Regnskabsperioden følger kalenderåret. Et underskrevet eksemplar af regnskabet skal indsendes til BDs sekretariat, samt evt. den regionale bloddonorenhed, senest den 30. juni i året efter regnskabsåret.

§13 Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægterne godkendes af Bloddonorerne Region Sjælland og gøres tilgængelig på Blodintra.

Et flertal på mindst ¾ af hele bestyrelsen kan ændre vedtægten. Ændringer skal forelægges regionsbestyrelsen og BDs sekretariat til udtalelse inden vedtagelsen.

Et flertal på mindst 3/4 af bestyrelsen kan opløse den lokale bloddonorenhed. Ved opløsning beslutter bestyrelsen, om midlerne fra den lokale bloddonorenhed skal overføres til den bloddonorenhed, som overtager ansvaret for det geografiske område eller til Bloddonorerne Danmarks Forskningsfond eller en anden fond under Bloddonorerne Danmark.

§14 Ikrafttrædelse

Således vedtaget den 30. april 2023. Ændringerne træder i kraft den 30. april 2023.